Algemene verkoopvoorwaarden

Dienstverleningsovereenkomst tussen de klant en François-Xavier Pâque, SFX Translated, hierna de “leverancier”.

Artikel 1 — Plichten van de leverancier

1.1 — Plichten van de leverancier
De leverancier verbindt zich ertoe de diensten naar beste vermogen en met inzet van al zijn bekwaamheden en deskundigheid te verrichten, en alles in het werk te stellen opdat de klant volledig tevreden zou zijn. De leverancier houdt de klant op de hoogte van de voortgang van de diensten en informeert de klant over eventuele moeilijkheden die de leverancier ondervindt bij het nakomen van zijn plichten uit hoofde van deze overeenkomst.

1.2 — Juridisch statuut
De leverancier verbindt zich ertoe de klant in te lichten over zijn statuut als rechtspersoon en zijn juridisch en fiscaal statuut. De klant behoudt zich het recht voor om bewijs te eisen dat de leverancier in orde is bij alle relevante overheidsinstanties. De klant bevestigt dat hij zich aan de arbeidswetgeving houdt.

Artikel 2 — Plichten van de klant

2.1 — De klant verbindt zich ertoe om:
a. Ervoor te zorgen dat de leverancier tijdig de informatie en documenten ontvangt die nodig zijn voor de goede uitvoering van de diensten.
b. Voor de diensten te betalen in overeenstemming met artikel 5 van deze overeenkomst.
c. De leverancier in geval van gerechtelijke bewindvoering of liquidatie per aangetekende brief met ontvangstbevestiging op de hoogte te brengen, zodat de leverancier zijn vorderingen binnen de vereiste termijn bij de bevoegde instantie kan indienen.

2.2 — Annulering
De klant mag een verkoop niet annuleren indien hij de leverancier schriftelijk heeft verzocht zo spoedig mogelijk goederen of diensten te leveren wegens een urgentie of een uitzonderlijke situatie, en/of indien de leverancier reeds te goeder trouw een wezenlijk deel van de overeenkomst heeft uitgevoerd voordat de klant de annulering meldt.

Artikel 3 — Verantwoordelijkheden

De klant moet een contactpersoon aanwijzen voor de leverancier.
De leverancier, genaamd François-Xavier Pâque, is de persoon die belast is met de uitvoering van de diensten.

Artikel 4 — Termijnen

De diensten moeten worden verleend binnen de termijnen, zoals overeengekomen tussen de klant en de leverancier.

Artikel 5 — Betalingsvoorwaarden

a. De klant betaalt de facturen bij ontvangst op de met de leverancier overeengekomen wijze.
b. Indien de betaling niet voor de vervaldatum is verricht:
b’. Behoudt de leverancier zich het recht voor om de overeenkomst op te schorten.
b%22. Wordt aan de klant een boete voor betalingsachterstand van 9% per jaar aangerekend vanaf de datum van uitgifte van de factuur en voor een minimumbedrag van € 50,00.
b%22′. Indien de klant niet betaalt binnen 30 dagen na de vervaldag, kan de leverancier de overeenkomst van rechtswege ontbinden.

Artikel 6 — Vertrouwelijkheid

De leverancier verbindt zich ertoe alle informatie die hij in het kader van de dienstverlening ontvangt over de zakelijke clientèle, de organisatie en het personeel van de klant, vertrouwelijk te behandelen. De leverancier verbindt zich ertoe deze vertrouwelijke informatie niet aan derden bekend te maken, tenzij met voorafgaande toestemming van de klant, en deze vertrouwelijkheidsclausule na te leven, tenzij en totdat de klant zelf deze informatie aan derden bekend heeft gemaakt.

Artikel 7 — Toepasselijk recht

De geldigheid, uitvoering, interpretatie en beëindiging van deze overeenkomst worden geïnterpreteerd in overeenstemming met het Belgische recht en door het Belgische recht geregeld. De partijen verbinden zich ertoe alles in het werk te stellen om geschillen die voortvloeien uit de uitvoering, interpretatie of beëindiging van deze overeenkomst op minnelijke wijze te regelen. Indien geen minnelijke schikking mogelijk is, wordt het geschil voorgelegd aan de rechtbank van koophandel van Luik, België.