Wettelijke vermeldingen

Wettelijke vermeldingen
Definities
Klant: elke professionele of natuurlijk persoon die bekwaam is in de zin van artikels 1123 en volgende van het burgerlijk wetboek, of elke rechtspersoon die een bezoek brengt aan de website die het voorwerp uitmaakt van deze algemene voorwaarden.
Dienstverlening en diensten: https://sfx.lu/ stelt het volgende ter beschikking voor klanten:
Inhoud: alle elementen die de informatie op de website vormen, met name teksten, afbeeldingen en video’s.
Klantgegevens: hierna de “gegevens”, meer bepaald alle persoonsgegevens waarover https://sfx.lu/ kan beschikken voor het beheer van uw account, het beheer van klantrelaties en voor analytische en statistische doeleinden.
Gebruiker: de internetgebruiker die verbinding maakt met en gebruik maakt van de bovengenoemde website.
Persoonsgegevens: “Informatie die toelaat om in het even welke vorm, al dan niet direct, natuurlijke personen waarop deze betrekking heeft te identificeren” (artikel 4 van de wet nr. 78-17 van 6 januari 1978).
De termen “persoonsgegevens”, “betrokkene”, “verwerker (onderaannemer)” en “gevoelige gegevens” hebben de betekenis die is gedefinieerd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG: nr. 2016-679)
1. Presentatie van de website
Overeenkomstig artikel 6 van wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 betreffende het vertrouwen in de digitale economie, worden de gebruikers van de website https://sfx.lu/ op de hoogte gebracht van de identiteit van de verschillende partijen die betrokken zijn bij de ontwikkeling en opvolging van de website:
Eigenaar: SPRL SFX Translated btw-nummer: BE0507612381 – Parc Industriel des Hauts Sarts, Première avenue, 171 4040 Herstal
Publicatieverantwoordelijke: François Xavier Pâque – info@sfx.be
De publicatieverantwoordelijke is een natuurlijk of rechtspersoon.
Webmaster: ID Agency sprl – info@idagency.be
Hosting: ID Agency sprl – Tribezone, 26 4890 Thimister-Clermont +32 (0) 495 59 50 33
Afgevaardigde voor de gegevensbescherming: Damien Ozer – info@idagency.be
De wettelijke vermelding zijn afkomstig van een sjabloon voorgesteld door de gratis generator van wettelijke vermeldingen voor een website

2. Algemene voorwaarden voor het gebruik van de website en de aangeboden diensten
De website vormt een intellectueel werk dat wordt beschermd door de bepalingen van het wetboek van economisch recht en de toepasselijke internationale regelgeving.
De klant mag de elementen of werken van de website op geen enkele wijze hergebruiken, overdragen of voor eigen rekening exploiteren, noch geheel noch gedeeltelijk.
Het gebruik van de website https://sfx.lu/ impliceert de volledige aanvaarding van de hieronder beschreven algemene gebruiksvoorwaarden. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen te allen tijde worden gewijzigd of aangevuld en de gebruikers van de website https://sfx.lu/ worden derhalve verzocht ze regelmatig te raadplegen.
Deze website is normaal gezien te allen tijde toegankelijk voor gebruikers. https://sfx.lu/ kan echter beslissen om de website tijdelijk niet toegankelijk te maken voor technisch onderhoud en zal ernaar streven om gebruikers vooraf in te lichten over de datums en tijdstippen van de interventie.
De website https://sfx.lu/ wordt regelmatig bijgewerkt door https://sfx.lu/. Ook de wettelijke vermeldingen kunnen te allen tijde worden gewijzigd. Deze zijn niettemin bindend voor de gebruiker, die wordt verzocht ze zo vaak mogelijk te raadplegen om er kennis van te nemen.
3. Beschrijving van de verleende diensten
De website https://sfx.lu/ heeft als doel informatie te verstrekken over alle activiteiten van de onderneming.
https://sfx.lu/ streeft ernaar op de website https://sfx.lu/ zo nauwkeurig mogelijke informatie te verstrekken. https://sfx.lu/ kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor weglatingen, onnauwkeurigheden en tekortkomingen bij updates, ongeacht of deze te wijten zijn aan https://sfx.lu/ zelf of aan partners die als derden deze informatie verstrekken.
Alle inhoud op de website https://sfx.lu/ wordt louter ter informatie verstrekt en kan worden gewijzigd. De informatie op de website https://sfx.lu/ is niet volledig en wordt verstrekt onder voorbehoud van wijzigingen die zijn aangebracht sinds de publicatie online.
4. Contractuele beperkingen inzake technische gegevens
Deze site maakt gebruik van JavaScript-technologie.
De website kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele materiële schade in verband met het gebruik van de website. Bovendien verbindt de websitegebruiker zich ertoe om zich toegang te verschaffen tot de website met recente, virusvrije apparatuur en een actuele browser van de laatste generatie.
De website https://sfx.lu/ wordt gehost door een dienstverlener op het grondgebied van de Europese Unie, overeenkomstig de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG: nr. 2016-679).
Het doel is een dienst te verlenen die de best mogelijke toegankelijkheid garandeert. De webhost garandeert de continuïteit van zijn dienstverlening 24 uur per dag, elke dag van het jaar. Hij behoudt zich evenwel het recht voor om de hosting gedurende een zo kort mogelijke periode te onderbreken, met name voor onderhoud, om zijn infrastructuur te verbeteren, in geval van een storing aan de infrastructuur of indien de dienstverlening en diensten verkeer genereren dat als abnormaal wordt beschouwd.
https://sfx.lu/ en de host kunnen niet aansprakelijk worden gesteld in geval van storingen op het netwerk, telefoonlijnen of computer- en telefoonapparatuur, met name als gevolg van overbelasting van het netwerk waardoor geen toegang tot de server mogelijk is.
5. Intellectuele eigendom en ongeoorloofd gebruik
https://sfx.lu/ is de eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten en beschikt over de gebruiksrechten van alle op de website toegankelijke elementen, met name de teksten, afbeeldingen, grafische elementen, logo’s, video’s, pictogrammen en geluiden.
Elke vorm van reproductie, weergave, wijziging, publicatie, aanpassing van alle of een deel van de site-elementen, is ongeacht de gebruikte middelen of procedés verboden, behalve met voorafgaande schriftelijke toestemming van: https://sfx.lu/.
Elk ongeoorloofd gebruik van de website of elementen ervan zal worden beschouwd als een inbreuk en zal worden vervolgd overeenkomstig de bepalingen van artikels L.335-2 en volgende van de Franse wet inzake auteursrechten.
6. Beperking van de aansprakelijkheid
https://sfx.lu/ handelt als uitgever van de website. https://sfx.lu/ is verantwoordelijk voor de kwaliteit en juistheid van de door hem gepubliceerde inhoud.
https://sfx.lu/ kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade aan de apparatuur van de gebruiker die zich toegang verschaft tot de website https://sfx.lu/, en die voortvloeit uit het gebruik van apparatuur die niet voldoet aan de specificaties vermeld in punt 4, of door toedoen van een bug of incompatibiliteit.
https://sfx.lu/ kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade (zoals gederfde winst of gemiste kansen) die voortvloeit uit het gebruik van de website https://sfx.lu/.
Gebruikers beschikken over interactieve ruimten (mogelijkheid om vragen te stellen in de rubriek Contact). https://sfx.lu/ behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving alle in deze ruimte geplaatste inhoud te verwijderen die in strijd is met de in Frankrijk geldende wetgeving, met name de bepalingen inzake gegevensbescherming. In voorkomend geval behoudt https://sfx.lu/ zich ook het recht voor om de gebruiker burgerlijk en/of strafrechtelijk aansprakelijk te stellen, met name in geval van racistische, beledigende, lasterlijke of pornografische berichten, ongeacht de drager (tekst, foto’s, enz.).
7. Beheer van persoonsgegevens
De klant wordt op de hoogte gebracht van de regelgeving inzake marketingcommunicatie, de wet van 21 juni 2014 voor het vertrouwen in de digitale economie, de wet van 6 augustus 2004 inzake gegevensbescherming en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG: nr. 2016-679).
7.1 Verantwoordelijken voor het verzamelen van persoonsgegevens
Voor de persoonsgegevens die worden verzameld bij het aanmaken van een persoonlijk gebruikersaccount en het browsen op de website, is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens: SFX Translated. https://sfx.lu/wordt vertegenwoordigd door François Xavier Pâque, de wettelijke vertegenwoordiger van de website.
Als verantwoordelijke voor de verwerking van de verzamelde gegevens verbindt https://sfx.lu/ zich ertoe de van kracht zijnde wettelijke bepalingen na te leven. Deze dient met name de doeleinden van de gegevensverwerking mee te delen aan klanten; prospecten en klanten zodra zij hun toestemming geven, volledige informatie te verstrekken over de verwerking van hun persoonsgegevens; en een register van de verwerking bij te houden dat overeenstemt met de werkelijkheid.
Telkens wanneer https://sfx.lu/ persoonsgegevens verwerkt, zal https://sfx.lu/ alle redelijke maatregelen treffen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens nauwkeurig en relevant zijn met betrekking tot de doeleinden waarvoor https://sfx.lu/ deze verwerkt.
7.2 Doeleinde van de verzamelde gegevens
https://sfx.lu/ kan de gegevens geheel of gedeeltelijk verwerken:
• om het surfen op de website en het beheer en de traceerbaarheid van de door de gebruiker bestelde diensten mogelijk te maken: gegevens over de verbinding met en het gebruik van de website, facturering, bestelgeschiedenis, enz.;
• om computerfraude (spamming, hacking …) te voorkomen en te bestrijden: computerapparatuur die voor de navigatie wordt gebruikt, IP-adres, wachtwoord (hashed);
• om de navigatie op de website te verbeteren: verbindings- en gebruiksgegevens;
• om optionele tevredenheidsenquêtes uit te voeren op https://sfx.lu/: e-mailadres;
• om communicatiecampagnes uit te voeren (sms, e-mail): telefoonnummer, e-mailadres.
https://sfx.lu/ gebruikt uw persoonsgegevens niet voor commerciële doeleinden, alleen voor statistische en analytische doeleinden.
7.3 Recht op inzage, rectificatie en verzet
In overeenstemming met de geldende Europese regelgeving hebben gebruikers van https://sfx.lu/ de volgende rechten:
• recht op inzage (artikel 15 AVG) en rectificatie (artikel 16 AVG), bijwerking, volledigheid van de gegevens van de gebruikers, recht op vergrendeling of verwijdering van persoonsgegevens van gebruikers (artikel 17 AVG), wanneer deze onjuist, onvolledig, dubbelzinnig of verouderd zijn, of waarvan de inzameling, het gebruik, de mededeling of de opslag verboden is;
• het recht om toestemming op elk moment in te trekken (artikel 13-2c AVG);
• het recht om de verwerking van gebruikersgegevens te beperken (artikel 18 AVG);
• het recht op verzet tegen de verwerking van gebruikersgegevens (artikel 21 AVG);
• het recht op overdraagbaarheid van door gebruikers verstrekte gegevens, wanneer deze gegevens het voorwerp uitmaken van geautomatiseerde verwerking op basis van hun toestemming of op basis van een overeenkomst (artikel 20 AVG);
• het recht om het lot van de gegevens na het overlijden van gebruikers te bepalen en te kiezen of https://sfx.lu/ hun gegevens al dan niet moet meedelen aan een derde die zij vooraf hebben aangewezen.
https://sfx.lu/ verbindt zich ertoe om bij kennisneming van het overlijden van een gebruiker die geen specifieke instructies heeft achtergelaten, de gebruikersgegevens te vernietigen, tenzij het bewaren ervan noodzakelijk is voor bewijsdoeleinden of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Indien de gebruiker wil weten hoe https://sfx.lu/ zijn of haar persoonsgegeven gebruikt, deze wil corrigeren of zich wil verzetten tegen de verwerking ervan, kan de gebruiker schriftelijk contact opnemen met https://sfx.lu/ op het volgende adres:
SFX Translated – DPO, Damien Ozer
Parc Industriel des Hauts Sarts, Première avenue, 171 4040 Herstal.
In dat geval dient de gebruiker aan te geven welke gebruikersgegevens https://sfx.lu/ moet corrigeren, bijwerken of verwijderen, en zijn of haar identiteit staven aan de hand van een kopie van een identiteitsbewijs (identiteitskaart of paspoort).
Verzoeken voor verwijdering van persoonsgegevens zijn onderworpen aan de verplichtingen opgelegd door de wet aan https://sfx.lu/, met name voor wat betreft het bewaren of archiveren van de documenten. Gebruikers van https://sfx.lu/ kunnen eventueel klacht neerleggen bij de toezichthoudende autoriteiten, met name bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/acties/klacht-indienen).

7.4 Niet-mededeling van persoonsgegevens
https://sfx.lu/ zal zijn verzamelde klantgegevens niet verwerken, hosten of overdragen aan een land dat buiten de Europese Unie ligt of door de Europese Commissie als “niet-adequaat” wordt erkend, zonder de klant daarvan vooraf op de hoogte te stellen. https://sfx.lu/ is echter vrij om zijn technische en commerciële onderaannemers te kiezen, op voorwaarde dat deze voldoende garanties bieden met betrekking tot de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG: nr. 2016-679).
https://sfx.lu/ verbindt zich ertoe om de nodige voorzorgsmaatregelen te treffen voor de beveiliging van de gegevens, met name om te vermijden dat ze worden meegedeeld aan niet-geautoriseerde personen. Indien https://sfx.lu/ echter op de hoogte wordt gesteld van een incident dat gevolgen heeft voor de integriteit of vertrouwelijkheid van de klantgegevens, dient https://sfx.lu/ de klant zo spoedig mogelijk op de hoogte te brengen en meedelen welke corrigerende maatregelen werden genomen. https://sfx.lu/ verzamelt geen “gevoelige gegevens”.
De persoonsgegevens van de gebruiker mogen alleen verwerkt worden door filialen van https://sfx.lu/ en onderaannemers (dienstverleners) voor de totstandkoming van de doeleinden van dit beleid.
Binnen de grenzen van hun respectieve verantwoordelijkheden en voor de hierboven vermelde doeleinden, zijn de personen die toegang kunnen hebben tot gebruikersgegevens van https://sfx.lu/ hoofdzakelijk de medewerkers van onze klantendienst.
8. Mededeling van een incident
Ondanks onze inspanningen, is geen enkele methode van overdracht over het internet en geen enkele methode van elektronische opslag volledig veilig. We kunnen dus geen absolute veiligheid garanderen.
Bij een eventuele inbreuk op de beveiliging zullen we de getroffen gebruikers daarvan in kennis stellen zodat ze passende maatregelen kunnen nemen. Onze procedures voor het melden van een incident houden rekening met onze wettelijke verplichtingen op zowel nationaal als Europees niveau. We verbinden ons ertoe onze klanten volledig op de hoogte te houden van alle aangelegenheden in verband met de veiligheid van hun account, en hun alle informatie te verstrekken die nodig is om hen te helpen aan hun eigen wettelijke rapportageverplichtingen te voldoen.
Er worden op geen enkele wijze persoonsgegevens van gebruikers van de website https://sfx.lu/ gepubliceerd, uitgewisseld, overgedragen, afgestaan of verkocht aan derden zonder medeweten van de gebruikers. Alleen bij overname van https://sfx.lu/ en de bijbehorende rechten kunnen deze gegevens worden overgedragen aan de eventuele koper, die op zijn beurt moet voldoen aan dezelfde verplichtingen voor het bewaren en wijzigen van de gegevens tegenover gebruikers van de website https://sfx.lu/.

Veiligheid
Teneinde de veiligheid en vertrouwelijkheid van persoonsgegevens en persoonlijke gezondheidsgegevens te waarborgen, gebruikt https://sfx.lu/ netwerken met de standaard beveiligingsvoorzieningen, zoals een firewall, pseudonimisering, versleuteling en wachtwoorden.
Tijdens de verwerking van persoonsgegevens treft https://sfx.lu/ alle redelijke maatregelen om ze te behoeden voor verlies, niet-geautoriseerd gebruik, verspreiding, wijziging of vernietiging.
9. Hyperlinks, cookies en tags op internet
De website https://sfx.lu/ bevat een aantal hyperlinks naar andere websites, die werden geplaatst met toestemming van https://sfx.lu/. https://sfx.lu/ kan echter de inhoud van deze websites niet verifiëren en kan daarvoor bijgevolg niet aansprakelijk worden gesteld.
Tenzij u besluit de cookies te deactiveren, aanvaardt u dat de website ze kan gebruiken. U kunt deze cookies op elk moment gratis deactiveren via de deactiveringsopties die u worden aangeboden en die hieronder worden vermeld. Dit kan echter de toegang tot alle of een deel van de diensten die door de website worden aangeboden, beperken of verhinderen.
9.1. COOKIES
Een “cookie” is een klein informatiebestand dat naar de browser van de gebruiker wordt gestuurd en in de terminal van de gebruiker (bijv. computer, smartphone) wordt opgeslagen, (hierna “cookies »). Dit bestand bevat informatie zoals de domeinnaam van de gebruiker, de aanbieder van internetdiensten van de gebruiker, het besturingssysteem van de gebruiker en de datum en het tijdstip van toegang. Cookies zullen de terminal van de gebruiker op geen enkele manier beschadigen.
https://sfx.lu/ kan de gegevens over het bezoek van de gebruiker aan de website verwerken, zoals de bezochte pagina’s of de uitgevoerde zoekopdrachten. Aan de hand van deze gegevens kan https://sfx.lu/ de inhoud van de website en de navigatie van de gebruiker verbeteren.
Aangezien cookies de navigatie en/of de levering van door de website aangeboden diensten vergemakkelijken, kan de gebruiker zijn browser zo configureren om deze al dan niet te aanvaarden, zodat de cookies in de terminal worden geregistreerd of worden geweigerd, hetzij systematisch, hetzij volgens de afzender ervan. De gebruiker kan zijn browsersoftware ook zo configureren dat het aanvaarden of verwerpen van cookies wordt voorgesteld voordat een cookie op zijn terminal kan worden opgeslagen. https://sfx.lu/ informeert de gebruiker dat in dergelijk geval mogelijk niet alle browserfuncties beschikbaar zijn.
Indien de gebruiker de opslag van cookies in zijn terminal of browser weigert, of de daar opgeslagen cookies verwijdert, is het mogelijk dat zijn navigatie en ervaring op de website beperkt wordt. Dit kan ook het geval zijn wanneer https://sfx.lu/ of een van zijn dienstverleners om redenen van technische compatibiliteit het browsertype van de terminal, de taal- en beeldscherminstellingen of het land van waaruit de terminal met internet verbonden lijkt te zijn, niet kunnen herkennen.
In voorkomend geval kan https://sfx.lu/ niet aansprakelijk worden gesteld voor gevolgen van een verminderde werking van de website en de diensten die https://sfx.lu/ eventueel aanbiedt als deze voortvloeien uit (i) de weigering van cookies door de gebruiker (ii) de onmogelijkheid voor https://sfx.lu/ om door de keuze van de gebruiker de nodige cookies op te slaan of te raadplegen voor de goede werking ervan. De configuratie van elke browser verschilt voor wat betreft cookiebeheer en gebruikerskeuzes. De configuratiemogelijkheden staan beschreven in de hulprubriek van de browser zodat de gebruiker zijn of haar wensen op gebied van cookies kan aanpassen.
De gebruiker kan te allen tijde zijn of haar wensen in verband met cookies uitdrukken en aanpassen. https://sfx.lu/ kan ook een beroep doen op diensten van externe dienstverleners om de gegevens beschreven in dit deel te verzamelen en te verwerken.
Door te klikken op de pictogrammen voor de sociale netwerken Twitter, Facebook, LinkedIn en Google Plus op de website of mobiele app van https://sfx.lu/, en als de gebruiker cookies heeft aanvaard door verder te surfen op de website of mobiele app van https://sfx.lu/, kunnen Twitter, Facebook, LinkedIn en Google Plus ook cookies plaatsen op uw terminals (computer, tablet, mobiele telefoon).
Deze cookietypes worden alleen met uw toestemming op uw terminals geplaatst, wanneer u doorgaat met surfen op de website of mobiele app van https://sfx.lu/. De gebruiker kan echter op elk moment zijn of haar toestemming voor het plaatsen van dergelijke cookies door https://sfx.lu/ intrekken.

Artikel 9.2 INTERNETTAGS
https://sfx.lu/ kan af en toe internettags (ook bekend als web beacons, action tags, één-pixel GIF’s, transparante GIF’s, onzichtbare GIF’s en 1-op-1 GIF’s) gebruiken en ze inzetten via een partner voor webanalyse die in het buitenland gevestigd kan zijn (en dus de bijbehorende gegevens kan opslaan, waaronder het IP-adres van de gebruiker).
Deze tags worden in onlineadvertenties om internetgebruikers toegang tot de website te geven, en op de verschillende pagina’s van de website.
https://sfx.lu/ gebruikt deze technologie om de reacties van gebruikers op de websites en de doeltreffendheid van acties te meten (bijvoorbeeld hoe vaak een pagina wordt geopend en welke informatie wordt geraadpleegd), en om het gebruik van de website door de gebruiker te meten.
De externe dienstverlener kan dankzij deze tags eventueel gegevens verzamelen over bezoekers van deze en andere websites, rapporten opstellen over de activiteit op de website voor https://sfx.lu/, en andere diensten leveren met betrekking tot het gebruik van de website en van internet.
10. Toepasselijk recht en clausule voor bepaling van de rechtsbevoegdheid
Elk geschil met betrekking tot het gebruik van de website https://sfx.lu/ is onderworpen aan het Belgisch recht.
Behalve in de gevallen waarin de wet het niet toestaat, zijn uitsluitend de betreffende rechtbanken van Luik bevoegd.